Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal

Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și legislația națională în vigoare. Societatea comercială REGELE LEU SRL (denumită în continuare, „Regele Leu”) prelucrează date cu caracter personal. Prezenta politică (denumită în continuare „Politica”) este adresată clienților, vizitatorilor site-ului www.regeleleu.vet, personalului partenerilor contractuali și personalului societății comerciale Regele Leu, cu vârsta împlinită de 18 ani (oricare, fiind denumit în continuare „dumneavoastră”).

Identitatea și datele de contact ale operatorului

Denumire: S.C. Regele Leu SRL; C.U.I.: RO38112060; Nr.Reg.: J12/5358/2017; Adresă: str. Bucegi nr.11, Cluj-Napoca, Cluj, România; Telefon: 0771050482; Adresă e-mail: contact@regeleleu.vet.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Regele Leu poate colecta, în funcție de situație, următoarele categorii de date cu caracter personal ale dumneavoastră: Informații de identitate (nume, prenume, data nașterii, cod numeric personal, seria și numărul act de indentitate, poze, semnătura); Informații de contact (adresa poștală, adresa de e-mail și numărul / numerele de telefon, numele dumneavoastră, societatea la care lucrați, funcția sau poziția dumneavoastră); Informații despre istoricul unei persoane (CV-ul); Informații despre animalele de companie: nume, sex, rasă, specie, vârstă, număr de identificare, stare de sănătate; Informații cu relevanță pentru procedurile de acceptare de colaborări sau noi parteneri; Informații financiare: tranzacții financiare, contul bancar; Informații tehnice: cookie-uri

Scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal

  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării actului de asistență medical veterinar: înregistrarea dumneavoastră ca proprietar al animalului (animalelor) în baza de date a programului de gestiune pacienți și clienți utilizat de unitatea medical veterinară, cu scopul de a efectua programări, fișe clinice, fișe de consimțământ și alte practici medical-administrative ce țin de activitatea unității; înregistrarea dumneavoastră ca proprietar al animalului (animalelor) în registrele de consultații și tratamente, precum și în alte documente medical-veterinare, după caz; înregistrarea dumneavoastră ca proprietar al animalului (animalelor), în evidențele acțiunilor sanitar-veterinare (spre exemplu, în cazul recoltării probelor de sânge, vaccinărilor etc.); utilizarea numărului de telefon/adresei de e-mail în realizarea notificărilor legate de programări, oferte, tratamente medicale scandente și alte informații legate de activitatea unitătii; în cazul pierderii sau furtului unui animal, comunicarea datelor către autorități, în situația în care a fost anunțată găsirea animalului; sprijinirea autorităților competente în vederea soluționării unor reclamații, sesizări sau litigii; transmiterea către Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, laboratoare veterinare etc. (atunci când este vorba despre documente care însoțesc probe de sânge recoltate, alte probe biologice, cadavre ale animalelor etc., transmise în vederea examenelor morfo-patologice/necropsice etc.); transmiterea documentelor justificative către autoritățile competente, în situația acțiunilor sanitar-veterinare care implică decontare sau raportare; comunicarea sau raportarea către autorități, instituții sau agenții de stat sau guvernamentale abilitate, la solicitarea acestora, dacă există bază legală; efectuarea de analize statistice.
  2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de recrutare, angajare
  3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop colaborărilor cu partenerii contractuali
  4. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul protecției juridice
  5. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul monitorizării cu camere de supraveghere
  6. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru efectuarea de către clienți a plăților cu cardul bancar
  7. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul cookies, pixels sau plug-ins pentru a vă oferi o experiență optimizată atunci cand utilizați site-ul www.regeleleu.vet
  8. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul realizării facturii fiscale conform legilor Romaniei.

Transferul datelor cu caracter personal

Categoriile de destinatari care pot avea acces la datele personale colectate sunt reprezentate de autorități ale statului sau guvernamentale (Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, instanțe de judecată, organe ale statului competente în materie penală, structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, structuri ale Poliției Locale, autorități de protecție a consumatorilor etc.), precum și partenerilor terți implicați în activitatea unității (ex. SMSO, YAHOO, GMAIL, WHATSAPP etc.)

Păstrarea datelor cu caracter personal

Stocarea se realizează fie pe format fizic sau electronic, ambele variante într-un format securizat astfel încât să prevină accesul persoanelor terțe la datele dumneavoastră. În cazul datelor furnizate în scopul desfășurării actului de asistență medical veterinar durata stocării este de minim 5 ani.

Drepturile dumneavoastră aspura datelor cu caracter personal

Printre drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră personale prelucrate și/sau procesate de către Regele Leu se numără: dreptul de acces la date, dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea celor incomplete, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării (doar în anumite condiții prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor), dreptul de a solicita ștergerea datelor, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal dacă veți considera că prelucrarea datelor reprezintă o încălcare a prevederilor GDPR.

Terminologie

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„autoritate de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru pentru reglementarea și supervizarea domeniului și legislației pentru protecția datelor cu caracter personal. În România, autoritate de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (adresă website https://www.dataprotection.ro ).

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă;

„prelucrare” “prelucrate” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„date speciale cu caracter personal” înseamnă datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Alte informații

Ne rezervăm dreptul ca, în mod discretionar, să adăugăm, să modificăm sau să eliminam în viitor elemente din această Politică pentru a ne asigura că informațiile conținute furnizează o informare relevantă și adecvată cu privire la colectarea și procesarea de către noi a datelor dumneavoastră personale.